Privacy AVG

Kamerkoor Musica Cordis

Kamerkoor Musica Cordis, gevestigd te Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.musicacordis.nl
Oostwal 87
4461JV Goes 
06-15110864

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kamerkoor Musica Cordis verwerkt persoonsgegevens van koorleden met toestemming van koorleden ten behoeve van de financiële- en ledenadministratie. De persoonsgegevens bestaan uit:

-voor- en achternaam
-adresgegevens
-telefoonnummer
-e-mailadres
-bankrekeningnummer
-stemsoort (sopraan /alt /tenor /bas)

Deze persoonsgegevens vormen samen de ledenlijst die digitaal aan alle koorleden wordt verstrekt via een beveiligde pagina op de website.

Op de website kunnen tevens fotografische opnames geplaatst worden waarop koorleden zichtbaar en herkenbaar zijn.

Koorleden die bezwaren hebben tegen vermelding van bepaalde gegevens op een ledenlijst of plaatsing van fotografische opnames kunnen een verzoek tot verwijdering van die gegevens indienen bij het bestuur .

Musica Cordis verwerkt tevens persoonsgegevens van personen die zich hebben opgegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Deze persoonsgegevens bestaan uit:

-e-mailadres
-eventueel aangevuld met voor en achternaam

Via een link op de webpage is iedere bezoeker in de gelegenheid zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Via een link op de nieuwsbrief is iedere ontvanger in de gelegenheid zijn of haar gegevens aan te vullen, aan te passen of te verwijderen. Indien deze procedure niet gevolgd kan worden kunnen verzoeken tot aanpassing of verwijdering ingediend worden via: privacyverzoek@musicacordis.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt en verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacyverzoek@musicacordis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kamerkoor Musica Cordis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Koorleden:
-Ten behoeve van de ledenadministratie
-Om leden van het koor te kunnen bellen, mailen of anderszins, ten behoeve van kooractiviteiten
-Ten behoeve van de financiële administratie

Abonnees op de nieuwsbrief :
-Voor het verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Kamerkoor Musica Cordis neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kamerkoor Musica Cordis) aan te pas komt. Kamerkoor Musica Cordis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Microsoft Office Word en Excel voor het opstellen van ledenlijst en het aanmaken van teksten;
Microsoft Office Share Point Designer, voor ontwerp en beheer van de web pagina;
Mail Chimp, voor het ontwerp en verzending van de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kamerkoor Musica Cordis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Musica Cordis is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en derhalve zijn wij, na het opzeggen van het lidmaatschap, gehouden aan een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren voor onze financiële- en ledenadministratie. Anders is het voor abonnees op onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens zullen onmiddellijk uit onze administratie en systemen verwijderd worden als daarom wordt verzocht. Via een link in de nieuwsbrief kunnen abonnees dit ook zelf doen.

Voor fotografische opnames op onze website waartegen geen bezwaar wordt gemaakt zal geen bewaartermijn gelden. Fotografische opnames die deel uitmaken van ons archief vallen niet onder enige bewaartermijn.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kamerkoor Musica Cordis deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kamerkoor Musica Cordis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Links die op onze website gevolgd worden naar andere sites of social media kunnen wel naar omgevingen leiden waar cookies of vergelijkbare technieken in gebruik zijn. Gelet op het vrijwillige karakter bij het volgens van deze links zal Musica Cordis geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele nadelige gevolgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons koor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacyverzoek@musicacordis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Kamerkoor Musica Cordis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kamerkoor Musica Cordis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kamerkoor Musica Cordis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyverzoek@musicacordis.nl